We found 1 actual water levels for 'De Hoarne'.

NETHERLANDS

Station Water bodyWater levelFlowMap
Terherne Boezem Oostzijde De Hoarne -39 cm